مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن         که در طریقت ما غیر این گناهی نیست